Regulamin rejestracji wizyt admin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Arkmedic Sp. z o.o. 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.arkmedic.pl. jest ARKMEDIC Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Leona Kruczkowskiego 6/U, 00-412 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Leona Kruczkowskiego 6/U, 00-412 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000741435, NIP: 7010833047, REGON: 380824399,  adres poczty elektronicznej: arkmedic@arkmedic.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

 • Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wizyt w Arkmedic ul. Kruczkowskiego 6, w Warszawie oraz zakup medycznych konsultacji prowadzonych przez lekarzy oraz specjalistów Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 • Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 • Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu  Arkmedic przez rejestrację on-line „Umów Wizytę” https://www.arkmedic.pl/e-rezerwacja/ (dalej jako „Pacjent’’).
 • Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 • 2. Ogólne warunki świadczenia usług
 • Serwis stanowi narzędzie do zarządzania rejestracją on-line, Wizytami medycznymi odbywającymi się w stacjonarnej placówce Usługodawcy oraz do zarządzania on-line konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji (dalej jako „Konsultacje on-line’’)
 • Konsultacji medycznych udzielają lekarze i specjaliści Centrum Medycznego Arkmedic prowadzonej przez Usługodawcę.
 • Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Korzystanie z „Umów wizytę”  może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do Sieci Internet.
 • Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:
  • rezerwacji Wizyt,
  • rezerwacji oraz odbywania konsultacji medycznych on-line z lekarzem bądź specjalistą Usługodawcy,
  • zmiany terminów Wizyt oraz „Konsultacji on-line’’,
  • odwoływania Wizyt oraz „Konsultacji on-line’’,
 • Korzystanie z „Umów wizytę”   jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu „Konsultacji on-line’’ zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie  www.arkmedic.pl. Ma możliwość płatności online, płatności przelewem tradycyjnym lub płatności na miejscu w Arkmedic. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu „Konsultacji on-line’’o jej całkowitym koszcie.
 • Pacjent może przeglądać zawartość rezerwacji on-line bez dokonania rejestracji. Zarządzanie Wizytami zakup i korzystanie z „Konsultacja on-line’’możliwe jest jedynie po uprzednim podaniu danych przez Pacjenta.
 • W celu dokonania rejestracji Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
  • data urodzenia
 • Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 • Po dokonaniu rezerwacji terminu Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację wizyty.
 • Usługodawca nie udziela porad medycznych ani konsultacji za pośrednictwem email.
 • W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności informację przypominająca o wizycie w placówce stacjonarnej lub „Konsultacji on-line’’). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Rezerwacja Wizyty
 • Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się w stacjonarnej placówce medycznej za pomocą Serwisu po uprzedniej rezerwacji.
 • Rezerwacja Wizyty odbywa się poprzez wybór lekarza, daty i godziny wizyty. Rezerwację Wizyty Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”
 • W celu potwierdzenia rezerwacji nie opłaconej z góry przez PayPro S. A.,  DotPay,  Przelewy24,  eCard lub Przelew Tradycyjny,  Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres email wiadomość z potwierdzeniem wizyty. Dodatkowo Arkmedic Centrum Medyczne wysyła sms z potwierdzeniem zarezerwowanego terminu. 
 • Pacjent ma możliwość odwołania Wizyty za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie +48 605 200 091. 
 • 4. Zakup i rezerwacja „Konsultacji on-line’’
 • Pacjent ma możliwość dokonania zakupu „Konsultacji on-line’’.
 • Pacjent może dokonać zakupu „Konsultacji on-line’’zgodnie z cennikiem w zakładce Serwisu znajdującej się pod adresem: https://www.arkmedic.pl/e-rezerwacja/
 • Pacjent nie ma możliwości rezerwacji „Konsultacji on-line’’ oferowanej przez Usługodawcę na stronie Serwisu bez jej jednoczesnego opłacenia. Usługodawca zastrzega, iż płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu  „Konsultacji on-line’’ (w tym jej rezerwacji) przez Pacjenta.
 • Pacjent dokonując zakupu „Konsultacji on-line’’za pomocą Serwisu (w zakładce wskazanej w ustępie 2 niniejszego paragrafu), dokonuje również rezerwacji wybranego przez siebie terminu wykonania „Konsultacji on-line’’ (w tym daty i godziny), wyboru lekarza a także formy porady medycznej. 
 • Płatności za „Konsultacje on-line’’ dokonywane są przez Pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności PayPro S.A., DotPay S.A.(ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), Przelewy24, eCard lub Przelew Tradycyjny (prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na adres email: arkmedic@arkmedic.pl).
 • Po dokonaniu płatności za „Konsultacje on-line’’ (przesłaniu potwierdzenia przelewu) i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup w tym rezerwację wybranego przez siebie terminu „Konsultacji on-line’’oraz szczegółów realizacji usługi.
 • Pacjent przerywając „Konsultacji on-line’’przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 • Pacjent przed rozpoczeciem „Konsultacji on-line’’ma możliwość przesłania lekarzowi bądź specjaliście Usługodawcy wyników badań bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 • 5. Wymogi techniczne

„Konsultacje on-line’’

 • „Konsultacje on-line’’udzielane są z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio (w przypadku telefonicznych konsultacji medycznych) oraz przez Skype. 
 • Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet chyba, że wykorzystuje jedynie telefon komórkowy w celu wykonania telefonicznej konsultacji medycznej. 
 • Pacjent w celu odbycia „Konsultacji on-line’’może wykorzystać komputer. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę (w przypadku wideo konsultacji medycznych). Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.
 • 6. Odwołanie lub zmiana terminu  „Konsultacji on-line’’
 • Pacjent ma prawo odwołania zakupionej „Konsultacji on-line’’najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, wysyłając email, dzwoniąc do Arkmedic lub w wysłanym potwierdzeniu rezerwacji na email pacjenta  klikając w przycisk „Odwołaj rezerwację’’. 
 • W przypadku odwołania „Konsultacji on-line’’w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.
 • Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej „Konsultacji on-line’’najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez e-mail: arkmedic@arkmedic.pl lub telefonicznie 605 200 091. Zmiana terminu „Konsultacji on-line’’w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 • W przypadku odwołania lub zmiany terminu „Konsultacji on-line’’Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku odwołania „Konsultacji on-line’’w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za „Konsultacje on-line’’ (za pomocą serwisu DotPay) lub Przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania „Konsultacji on-line’’. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Arkmedic – Usługodawcę w związku z tą „Konsultacją on-line’’przez  DotPay(zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 • 7. Odpowiedzialność
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z rejestracji on-line „Umów wizytę” .
 • Pacjent zobowiązuje się w trakcie „Konsultacji on-line’’do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 • Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą „Konsultacje on-line’’bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając „Konsultacje on-line’’przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 • Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej „Konsultacji on-line’’z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.
 • 8. Reklamacje
 • W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: ARKMEDIC Centrum Medyczne ul. Leona Kruczkowskiego 6/U, 00-412 Warszawa
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.
 • 10. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) ARKMEDIC Sp. z o.o informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest, zwany dalej „Administratorem” jest ARKMEDIC Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Leona Kruczkowskiego 6/U, 00-412 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Leona Kruczkowskiego 6/U, 00-412 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000741435, NIP: 7010833047, REGON: 380824399

 1. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanych zgód, jest art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego […]” oraz art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:

 • Rejestracja pacjentów;
 • Świadczenie usług medycznych;
 • Rozliczanie świadczonych usług;
 • Udostępnianie danych medycznych;
 • Archiwizacja;
 • Marketing oferowanych przez siebie usług;
 • Statystycznych;
 • Badań naukowych.
 1. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w związku z realizacją obowiązku nałożonego przepisem prawa przez okres w nim określony – m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z kliniką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

VII. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz od innego Administratora, który przekazał je klinice zgodnie z prawem do przenoszenia danych.  W pozostałych przypadkach dane są zbierane od osoby, której dane dotyczą.

VIII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem możliwości świadczenia usług medycznych oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług medycznych oraz zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 11 Postanowienia końcowe
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.arkmedic.pl , umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).